תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, כפופים לגלישה שלך ו / או לכל שימוש אחר באתר האינטרנט שלנו www.zag-law.co.il וכל תוכן ו / או כתובות דפים נוספים הכלולים תחת האתר האמור (ביחד: "האתר").

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש להלן לפני שתעשה שימוש כלשהו באתר ו / או בכל תוכן שיוצג בו, שכן הם מהווים תנאים משפטיים מחייבים.

על ידי גלישה באתר זה ו / או שימוש בכל תוכן אחר המשויך אליו, אתה ("המשתמש" או "אתה") מסכימים להיות כפופים להסכם זה, לרבות תנאי שימוש נוספים אלו וכן את המדיניות המפורטת כאן.

 1. האתר
  אתר זה מסופק על ידי משרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות' (להלן: "אנחנו", "אותנו" או "שלנו", לפי העניין, וכן ביחד: "זאג"), והוא מיועד לספק לך מידע מסוים לגבי זאג והיקף הפעילות של משרדנו.
 2. תוכן
  כל הזכויות, הבעלות והרישומים באתר וכל תוכן, עיצוב, גרפיקה, לוגו, שמות, טקסט ואלמנטים אחרים (לרבות סימנים מסחריים, שמות מסחריים, זכויות יוצרים או פטנטים) יהיו בבעלות הבלעדית של זאג ("התוכן של זאג"). אין זכות ו / או רישיון בנוגע לתוכן של זאג, מלבד האמור במפורש בתנאי השימוש ולמטרת השימוש הבלעדית אשר אתר זה מתנה.
 3. היעדר ייעוץ משפטי
  התוכן המסופק תחת האתר (בין אם הינו תוכן של זאג או תוכן אחר) נעשה אך ורק כהתייחסות כללית, ואין להסיק עליו ולא להסתמך עליו באופן אחר כייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ משפטי על ידי יועץ משפטי. כמו כן, אין אנו מתחייבים כי מידע שיסופק כאן יהיה שלם, מדויק או רלוונטי עבורך. לפיכך, יש להימנע מלפעול על סמך מידע זה.
 4. חסיון עו"ד – לקוח
  חסיון עו"ד-לקוח כפוף לחוקי מדינת ישראל. אתר זה אינו מיועד על מנת לשדל אותך בדרך אחרת ליצור יחסי עו"ד-לקוח. אתה מבין ומאשר כי אם אתה בוחר להעביר לנו מידע מסוים, הוא אינו מוגן תחת חסיון.
 5. יצירת קישור לאתר
  אינך רשאי ליצור היפר-קישור לאתר זה מאתר אחר ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
 6. קישורים של צד שלישי
  היפר-קישורים מסוימים המוצגים באתר עשויים להפנות לאתרים המנוהלים או בבעלותם של צדדים שלישיים. מובהר כי זאג איננו בוחנים אתרים אלו ואיננו תומכים בהם או בתוכנם ואיננו יכולים לאמת את ביטחונם.
  עליך מוטלת האחריות הבלעדית בגלישה באתרים אלו ואתה נדרש לנקוט זהירות מלאה בעת הגלישה, בעת שיתוף מידע או בעת שימוש אחר באתרים אלה, וכן, להשלכות הגלישה בהם.
  כמו כן יודגש כי ייתכן שלא תהיה הבחנה בין קישורים פנימיים לקישורים חיצוניים, ולכן באחריותך הבלעדית לאמת את כתובת האתר שאליה מתייחס הקישור לפני ביצוע הפעולה.
 7. שימוש אסור
  זכויותיך לגלוש באתר מוגבלות למטרות המפורטות בדף זה, ובשום פנים ואופן לא תהיה לך  הזכות:

  • להשתמש באתר (כולל התוכן של זאג) לכל מטרה אחרת מלבד המטרה המותרת במפורש על ידינו כאן;
  • להעתיק, להחכיר, להשאיל, למכור, למכור מחדש, להעניק רישיון משנה, להפיץ, להטביע, ליצור היפר-קישור בלתי מורשה, להפיץ או להעביר בכל חומר אחר הכלול באתר;
  • להשתמש באתר ו / או בכל תוכן הקשור בו לכל מטרה בלתי חוקית, מזיקה או בניגוד לכל דין מקומי, לאומי או בינלאומי, לרבות, ללא הגבלה, חוקים הנוגעים לקניין רוחני וזכויות קניין אחרות, ונתוני הגנה ופרטיות;
  • להשתמש בערוצי התקשורת של האתר להעברת הודעות דוא"ל לא רצויות ו / או להפצת תוכן משמיץ או בלתי חוקי;
  • להפריע, או לפגוע במכוון בפעילות האתר.
 8. ניוזלטר ואירועים
  על ידי רישום באתר, ניתן לקבל מידע מסוים על פעילות המשרד ועל האירועים החלים בו. לקבלת מידע נוסף בנושא אנא עיין בהודעת הפרטיות שלנו.
 9. ויתור ואחריות מוגבלת
   אנו לא נהיה אחראיים לעמידת האתר בדרישות או בצרכים שלך, או שהאתר יהיה זמין באופן מידי, בטוח, נטול שגיאות, או ששגיאות אלו יתוקנו ו / או שהמידע המסופק באתר האינטרנט הינו מלא, מדויק, הולם, מעודכן, או מתאים למטרה מסוימת.
  בשום מקרה אנו או שותפינו, צדדים קשורים, ספקים, לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזקים עקיפים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, או כל נזק שנגרם, לרבות, ללא הגבלה, כתוצאה מאובדן נתונים, אופן השימוש באתר ו/או המידע המוצג בו, כולל אובדן רווחים, בין אם ידענו או לא על האפשרות להתרחשותם של נזקים אלה הנובעים או קשורים לשימוש באתר זה או בכל אתר אינטרנט המפנה או מקושר לאתר זה.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריותנו לכל תביעה הנובעת מהשימוש באתר זה לא תעלה על האחריות המינימלית המותרת על פי החוק.
 10. דין חל
  תנאי שימוש אלו יחולו על פי חוקי מדינת ישראל ויפורשו על פיהם. הנך מסכים כי כל מחלוקת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לאתר זה תובא באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל, ואתה מסכים באופן בלתי חוזר לגשת לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה. אם תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו יהיה בלתי חוקי, בטל או מכל סיבה שהיא בלתי ניתן לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב נפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של כל ההוראות התקינות שנותרו.
 11. שינויים
  אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לתקן, לשנות או להחליף תנאים והתניות אלה מעת לעת, מבלי לספק לך הודעה על השינוי כאמור. באחריותך לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש ולעמוד בהוראותיהם.