סעיפי פטור מהצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך - דגשים והבהרות של הרשות לניירות ערך

20.07.2016 | עוה"ד אדוה הרמן וליטל סלוצקי

ביום 4 ביולי 2016, פרסמה הרשות לניירות ערך עמדה משפטית, בנוגע לפרשנות סעיפי הפטור והחריגים מהצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור (סעיפים 15א ו- ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "החוק")). עמדת הרשות לניירות ערך מציגה הבהרות ופרשנויות בסוגיה האמורה והינה בעלת השפעה על חברות המציעות את ניירות הערך שלהן מחד, ועל גופי השקעה מנגד.

להלן יפורטו עיקרי העדכונים המהותיים שפורסמו:

  1. סע’ 15א(א)(1) לחוק-

1.1. מגבלה כמותית על הצעה ומכירה של ני"ע למספר מצומצם של משקיעים- האיסור חל על הצעה, ולא רק על מכירה, של ניירות ערך ליותר מ- 35 משקיעים במהלך תקופה של 12 חודשים, גם אם מכירת ניירות הערך תהיה מוגבלת למספר זה של משקיעים.

1.2. כמות הניצעים להם ניתן להציע מכשירים הוניים במקביל להצעה של מכשירי חוב-הובהר כי במהלך תקופה של 12 חודשים, במסגרת החריג האמור, ניתן להציע ולמכור מניות וניירות ערך המירים לעד 35 ניצעים, ובמקביל להציע ולמכור אגרות חוב (שאינן המירות למניות) לעד 35 ניצעים.

1.3. מניין הניצעים בהצעה של ניירות ערך בישראל ומחוץ לישראל- הובהר כי מקום בו מבוצעת ההצעה בישראל יש למנות כניצעים גם ניצעים שאינם בעלי אזרחות או תושבות בישראל, נוכח הצעת ניירות הערך בישראל. ואולם, ככל שמבוצעת גם הצעה בחוץ לישראל, קיימת הצדקה לגרוע ממניין הניצעים הנמנים על סעיף 15א(א)(1) לחוק. לצורך קביעת זהות הניצעים שאין למנותם יש לבצע בחינה מהותית של מאפייני ההצעה ומאפייני הניצע וזיקתם של אלו לישראל, ככל שקיימת זיקה מהותית של ההצעה או של הניצע יש למנותם במניין סך 35 הניצעים הקבועה בחוק. בחינת המאפיינים של הצעה בעלת זיקה לישראל יכללו למשל איתור המקום בו מבוצעים הליכי השיווק והמכירה בפועל, שפת ההצעה והשיווק, השפה בה ערוכים מסמכי ההצעה והמכירה וכו’. מאפייניו של ניצע בעל זיקה יבחנו בהתאם למקום תושבותו, מקום ניהול מרבית נכסיו וכו’.

  1. סע’ 15א(א)(4) לחוק – היקף פרסום מותר בדבר כוונה להציע ניירות ערך- הובהר כי ניתן לבצע פרסום כללי בלבד, בכלל זה חל איסור על פרסום כל נתון כספי, הן ביחס להצעה העומדת על הפרק והן ביחס לפעילות החברה המגייסת או המיזם המארגן את ההשקעה.

האיסור חל על פרסום מחירריבית ותשואה (או תשואה צפויה) לגבי ההצעה העומדת על הפרק, היקפי גיוס קודמיםתשואות עתידיות בפרויקטים בהם החברה משקיעה, תשואות ממוצעות או טווח תשואות ביחס להשקעות קודמות שבוצעו על ידי או באמצעות המיזם וכן על פרסום תשואות פרטניות ביחס להשקעות קודמות.

כמו כן חל איסור על פרסום נתונים אודות אופן מימון הפרויקטעלויותיומחיר מכירה משוער,נתוני מכירות או היקפי השקעות שבוצעו בעבר על ידי החברה וכל נתון כספי אחר.

עם זאת, יצוין כי סגל הרשות מבהיר כי לא קיימת מניעה לציין במסגרת הפרסום את סכום ההשקעה המינימלי הנדרש מהמשקיעים וכן את תחום הפעילות, סוג המוצר וזהות בעלי התפקידים במיזם.

  1. הצעה חוזרת לאותו משקיע- ככל שבוצעה הצעה או מכירה של ניירות ערך למשקיע במהלך השנה החולפת לא נדרש למנות אותו פעם נוספת במניין הניצעים הקבוע בחוק במקרה של הצעה חוזרת. עם זאת, מרווח של למעלה מ- 12 חודשים ממועד ההצעה או המכירה הקודמת לניצע מחייבת הכללתו במניין 35 הניצעים לאותה התקופה.

חדשות אחרונות