חוזר לקוחות עסקיים בעקבות התפשטות הקורונה

26.04.2020 | ZAG-SW

בשל התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו על המגזר העסקי, לנוחיותכם להלן סקירה אודות המלצות ואפשרויות העומדות בפני עסקים, עצמאיים ובעלי שליטה בחברות שונות.

 1. סיוע לעסקים

ביום 30.03.2020 הציג משרד האוצר תכנית כלכלית שמטרתה לסייע למשק בהתמודדותו עם משבר הקורונה בהיקף של 80 מיליארד ₪. התוכנית כוללת סיוע למגזר העסקי, והרחבת  רשת הביטחון הסוציאלית במטרה לתת מענה לשכירים, לעצמאים ולפרילנסרים בחודשים הקרובים, ותמיכה בעסקים במטרה לאפשר להם לצלוח את המשבר.

להלן פירוט עיקרי התוכנית אשר נוגעים לבעלי עסקים:

 • הפחתה ארנונה לעסקים בשיעור שנתי של 25%, תוך הפחתה ממוקדת בענפים שנפגעו עקב המשבר, במסגרתה העסקים ייהנו משלושה חודשי ארנונה חינם (בגין חודשים מרץ-מאי).
 • החזרת מקדמות מס ההכנסה אשר נגבו בגין חודשים פברואר ומרץ. בנוסף, הוחלט על דחיית מועד תשלום של מקדמת חודש מרץ 2020 לעובדים עצמאיים נדחה לתשלום עד ל-15 למאי 2020.
 • הקמת קרנות השקעה משותפות לממשלה ולגופים המוסדיים המיועדות שיסייעו לחברות הישראליות למימון פעילותן.
 • קבלת הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור הכנסות שנתי בהיקף של עד 400 מיליון ₪ אשר נקלעו לקשיים תזרימיים עקב התפשטות נגיף הקורונה. ההלוואה הנ"ל מתבצעת באמצעות מסלול מהיר, כך שתוך מקסימום 7 ימי עבודה הבקשה תטופל.

להלן פירוט תמצית תנאי ההלוואה:

 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪
 • תשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה, ע"י המדינה והחל מהשנה השנייה ריבית מוזלת ביחס למחירי השוק (פריים+1.5% בממוצע);
 • אפשרות לפריסת התשלומים ל-5 שנים ואפשרות דחיית התשלום הראשון ב-12 חודשים;
 • ביטחונות נמוכים, עד 5% מגובה ההלוואה;
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85%.

להלן טופס הפניה להגשת בקשה להלוואה:

https://hashkalproject.force.com/hashkal/s/smbhomepage

 • מסלולי סיוע לעסקים לרבות התאמות להנחיות משרד הבריאות בדגש על עסקים קטנים ובינוניים (כגון מעבר למכירות מקוונות), ותמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה למגזר העסקי , בדגש על עידוד השקעות, יצוא ותמיכה בעסקים קטנים ובינוניים דרך מערך ייעוץ מסובסד.
 • חבילה להפחתת רגולציה – במטרה לוודא רציפות הפעילות העסקית וכן להקל על עסקים באמצעות הפחתת רגולציות לא הכרחיות, יוארכו באופן אוטומטי רישיונות והיתרים, יידחו הוצאות בלתי הכרחיות בגין רגולציה ותבוצע עצירה של רגולציות חדשות המטילות עלות על המגזר העסקי.

 

 1. מענק סיוע לעצמאיים בגובה של עד 6,000 ₪

ביום 2.4.2020 אישרה הממשלה תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה), במסגרתן נקבע כי עצמאיים העמודים בתנאי הסף, אשר הכנסתם נפגעה עקב משבר הקורונה יקבלו מענק בגובה של עד 6,000 ₪ כדלקמן:

 • לצורך קבלת המענק, יש להגיש תביעה באמצעות טופס מקוון באתר רשות המיסים, באזור האישי. את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 70 ימים מיום פרסומן ברשומת של התקנות. המענק  ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות וחישוב סכום המענק ע"י רשות המיסים, באמצעות זיכוי חשבון הבנק.
 • מענק הסיוע יעמוד על 65% מהכנסתו מעסק הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018, ואם העסק נפתח בשנת 2019  בהתאם לנתוני שנת 2019 אך, סכומן לא יעלה על  6,000 ₪. יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של  3,000 ₪.
 • לקבלת מענק הסיוע מספר תנאים מצטברים:
  • לעצמאי מלאו לו 20 שנים בשנת 2019,והוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20;
  • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ₪ (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי);
  • הכנסתו החייבת, החודשית,  הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ₪;
  • צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן/בת זוגו לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 ₪;
  • מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל  2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% (במידה ומדובר בעסק אשר החל את פעילותו לאחר 1.3.19, התנאי לגביו יבחן באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20);
  • העצמאי הגיש  דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים (לגבי עסק אשר נפתח בשנת 2019, דוח כאמור לשנת המס 2019, ככול שהיה חייב בהגשת דוח);
  • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • חישוב סכום המענק ובדיקת הזכאות תבוצע ע"י רשות המיסים. המענק ישולם לחשבון הבנק המעודכן ברשות המיסים ורשום על שמו של מגיש הבקשה, תוך יומיים לאחר הגשת הבקשה, ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

להלן קישור לאזור האישי באתר רשות המיסים להגשת בקשה לקבלת המענק: https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

 • יוער לעניין זה, כי הוחלט על גיבוש מתווה לפעימה שנייה של המענק הנזכר לעיל, אשר יורחב בצורה משמעותית בהתאם לפירוט הבא, ובכפוף לאישור הממשלה:
  • יוכללו שכירים בעלי שליטה;
  • שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת;
  • הגדלת המענק המקסימאלי לסכום של 10,500 ₪;
  • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי;
  • הגדלת תקרת הכנסה החייבת ל-1 מיליון ₪ בשנה;
  • ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ – יוני.

לאור זאת, למעלה מ-600,000 עצמאים יהיו צפויים להיות זכאים לקבלת המענק. אנו נעדכן את לקוחותינו עם פתיחת האפשרות לקבלת הפעימה השנייה של המענק.

 

 1. הגדלת מסגרות אשראי לעסקים
  • לאור המצב במשק והצפי כי לקוחות עסקיים עלולים להיקלע לקשיים תזרימיים עקב השפעת משבר הקורונה, אישר בנק ישראל הקלות בחריגה מעבר למסגרת אשראי, כך שהבנקים יהיו רשאים לכבד חיובים, גם אם מדובר בחיובים של לקוחות החורגים ממסגרת האשראי בסכומים של עד 100,000 ₪, עבור אשראי מסחרי. הריבית עבור החריגה תהיה בריבית בשיעור הרגיל שנקבע למסגרת האשראי האחרונה אשר הוסכמה בין הבנק ללקוח (ולא בריבית חריגה).
  • בנוסף, הוארכה התקופה להסדרת חריגה ממסגרת מיום אחד לשלושה ימי עסקים.

 

חדשות אחרונות