התכנות להקלות של רשות המיסים על משפרי דיור

22.03.2020 | ZAG-SW

בישראל קיים הבדל מהותי בגובה המס המוטל על רוכש דירה ראשונה למול גובה המס המוטל על רוכש דירה נוספת. הבדל כה מהותי אשר עשוי לבוא לידי ביטוי במאות אלפי שקלים.

יחד עם זאת, המחוקק קבע מספר מקרים בהם יראו בעלים של דירה הרוכש דירה אחרת כרוכש דירה ראשונה הזכאי לשיעורי המס המופחתים.

אחד מאותם המקרים, הוא המקרה בו בעלים של דירת מגורים קיימת מבקש לשפר דיור ולרכוש דירה אשר תחליף בסוף התהליך את הדירה הראשונה שלו.

כך, ככל ואותו רוכש מתחייב למכור את דירתו הראשונה בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה (או 12 חודשים מיום קבלת החזקה במקרה של רכישה מקבלן), הוא יהיה זכאי לבקש לשלם את שיעורי המס המופחתים הקבועים לרכישת דירה ראשונה ברכישת הדירה האחרת וזאת חרף העובדה כי במועד רכישתה הוא בעלים של דירת המגורים הראשונה אותה הוא מתחייב למכור תוך המועדים הנ"ל. רוכש אשר לא יעמוד במועדים הקבועים בחוק למכירת הדירה הראשונה שלו יאלץ להשלים את המס לשיעור הגבוה בתוספת ריבית והצמדה.

רשויות המס מכירות בכך כי מגפת וירוס הקורונה גורמת לקיפאון בשוק הנדל"ן ומקשה על משפרי דיור למכור את דירתם הקודמת (אותה התחייבו למכור בתוך המועדים האמורים) ועל כן נבחנת בימים אלה הארכת התקופה למכירת הדירה הקודמת מבלי להפר את התחייבות מכירת הדירה הראשונה.