הזדמנות אחרונה של משקיעים ובעלי שליטה בחברות מו"פ ליהנות מהטבות מס משמעותיות

04.02.2019

בעוד פחות מחצי שנה ייסתם הגולל על קבלת הטבות מס משמעותיות כמשקיעים ובעלי שליטה בחברות מו"פ אשר יונפקו בבורסה בישראל עד לאותו מועד.

מדובר על שיתוף פעולה של רשות המסים יחד עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שנועד לעודד חברות מו"פ להנפיק עצמן בבורסה בת"א ובתמורה לכך יוענקו הטבות מס משמעותיות לבעלי שליטה ומשקיעים אגב ההנפקה. להלן תיאור תמציתי של הטבות המס:

  1. הטבות המס למשקיעים: השקעה בחברת מו"פ תוכר כהפסד הון עד לגובה של 5 מיליון ₪ בשנת המס בה בוצעה ההשקעה במזומן או בשנות המס שלאחריה, עד תום שלוש שנות המס ממועד ההשקעה המזכה.
  2. הטבות מס לבעלי שליטה: בעלי שליטה בחברת מו"פ אשר קיבלו אופציות בחברת המו"פ טרם רישומה בבורסה במסגרת יחסי עובד מעביד, יהיו זכאים להטבת מס מיוחדת במועד מימוש האופציות במסגרתה הרווח על עליית ערך האופציות ממועד הרישום בבורסה בישראל ועד המימוש יחויב כרווח הון בשיעור מס של 25% בלבד (במקום מס שולי של עד 50%).

חברת מו"פ תיחשב  לחברה שהתאגדה בישראל, נשלטת ומנוהלת מישראל ואשר הונפקה לראשונה בבורסה בישראל בין 1 ביולי 2016 ועד 30 ביוני 2019  והיא מקיימת, בין היתר, את התנאים הבאים:

  1. החברה לא הונפקה למסחר בבורסה זרה טרם הנפקתה לראשונה בבורסה בישראל.
  2. שווי השוק של החברה הוא בין 200 מיליון ₪ לבין מיליארד ₪.
  3. בעד כל אחת משנות המס מיום ההנפקה לראשונה של החברה בבורסה ועד מועד ההשקעה המזכה ע"י המשקיע, התקבל אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי 70% מהוצאות החברה באותה שנה הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע באותה חברה.
  4. בעת ההנפקה לראשונה בבורסה, החברה הוגדרה כחברת מו"פ בהתאם לתקנון הבורסה והיא שמרה על מעמדה זה עד למועד ביצוע ההשקעה המזכה ע"י המשקיע.

משרדנו ישמח לסייע לחברות ולבעלי שליטה המעוניינות לשקול להנפיק את החברה שלהן בבורסה לני"ע בתל אביב, הן במישור המסחרי והן במישור המיסויי.

חדשות אחרונות