הבשלת אופציות תלוית אירוע EXIT (עסקת מכירה או הנפקה)

18.12.2018 | ZAG-S&W, תל אביב

הרינו מפנים את תשומת לבכם לחוזר מקצועי מס' 18/2018 שפורסם לאחרונה, ואשר במסגרתו נקבעה עמדת רשות המסים ביחס לאופציות אשר הוענקו לעובדים ונושאי משרה, אשר הבשלתן תלויה אך ורק בקרות אירוע מכירת מניות או הנפקה בבורסה (EXIT).

אנו ממליצים לחברות אשר כללו במסגרת תכנית האופציה שלהן מנגנון הבשלה המבוסס רק על קרות אירוע EXIT לפנות בבקשה להחלטת מיסוי אשר תאפשר את תיקון תכנית האופציות והענקת אופציות חדשות לעובדיהן, באופן המפורט בחוזר המקצועי כך שניתן יהיה לתקן את התכנית ואת השלכות התיקון על מיסוי האופציות בעת מימושן למניות.

נדגיש כי ככל שהתכנית מאפשרת הבשלה המבוססת גם על תקופת עבודה וגם על אירוע EXIT (למשל על ידי קביעת מנגנון אקסלרציה בעקבות אירוע ה- EXIT), הרי שאז אין בכך כדי לפגוע במרכיב ההוני של ההטבה לעובדים.

 

עיקרי החוזר

  1. מבחינת הרשות, מאחר שהמועד האמור אינו מוגדר, אינו קבוע, אינו ידוע ואינו מדיד, הרי שלטענתה, לא קיים מרכיב סיכוני בתגמול ההוני המוענק לעובדים, ועל כן אין במקרה כזה זכאות לתשלום מס רווח הון על הרווח בעת מכירת המניות שהתקבלו בעקבות מימוש אותן אופציות.
  2. הרציונל של הרשות הינו, כי במקרה בו הבשלת האופציה תלויה באירוע EXIT, לעובד לא קמה יכולת מעשית לשאת בסיכון ההוני בהיותו בעל מניות (כך, הוא לעולם לא יהפוך להיות בעל מניות כל עוד האופציות מחוץ לכסף), ומנגד, החברה מעולם לא נמצאת בסיכון, שבמסגרתו היא תידרש להוסיף בעלי מניות נוספים לרשימת בעלי המניות, אלא בקרות אירוע מכירה.
  3. נדגיש, כי עמדת רשות המסים חלה גם באותם מקרים בהם ההקצאה ומועדי ההבשלה הינם על בסיס תקופת עבודה, ומותנים במקביל בקרות אירוע.

חדשות אחרונות