אפשרות לדחיית מועד תשלום מס הרכישה והשבח

22.03.2020 | ZAG-SW

מגפת וירוס הקורונה מקשה מאוד על ציבור רוכשי/מוכרי מקרקעין בישראל באופן שהפגיעה בתזרים המזומנים האישי לעיתים מקשה על תשלום מיסי מקרקעין בשלב כה מוקדם בעסקה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס בתוך 60 ימים מיום חתימת עסקה במקרקעין.

במקרה בו רוכש/ מוכר מקרקעין  מעוניין לדחות את מועד תשלום המס הוא רשאי לפנות באמצעות עורך דינו לרשות מיסוי מקרקעין ולבקש את דחיית מועד התשלום בהתאם לסעיף 51 לחוק ובכפוף לעמידה במספר תנאים:

  1. החזקה במקרקעין בידי המוכר (כלומר, טרם נמסרה לידי הרוכש).
  2. הקונה טרם שילם (או זיכה על חשבון המחיר) סכום העולה על 50% מהמחיר לעניין מס רכישה ו-40% מהמחיר לעניין מס שבח.
  3. טרם ניתן ייפוי כוח בלתי חוזר לקונה או לאדם אחר לצורך רישום הזכות במקרקעין על שם הקונה.

יובהר למען הסר ספק כי מדובר בדחיית מועד תשלום המס ולא מועד העסקה כך שככל ויבקש נישום לדחות את התשלום הוא יישא בתשלום הצמדה וריבית בהתאם לחוק.